வேண்டிய காசுக்கு ஒழுங்காக வேலை செய்யும் வியாழேந்திரன்!! இதோ பாருங்கள்

16 கூட்டமைப்பு பாரளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்றிணைந்தும் செய்ய முடியாத விடையத்தை தான் ஒருவனால் செய்யமுடியும் என்று கூறுகின்றார். சம்பந்தன் மகிந்தாவிடம் உறுதியாக எழுத்தில் கேட்டு, மகிந்த மறுத்த அரசியல் கைதிகள் விடுதலை விடயத்தை இவர் கேட்டதற்கு இணங்க சிறீசேனா தீர்ப்பாராம்.
தம்பி வியாளேந்திரன் வேண்டிய காசுக்கு ஒழங்காக வேலை செய்கின்றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *